Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Školská rada

Školská rada má 6 členů. 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci, 2 členy pedagogičtí pracovníci a 2 členy jmenuje zřizovatel. Funkční období rady jsou 3 roky.
Jednací řád Školské rady při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků:

Voleb se zúčastnilo 161 oprávněných voličů, tj. 26,97% z celkového počtu 597 oprávněných voličů.

Členy školské rady za zákonné zástupce žáků při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 byli zvoleni:

Bc. Lenka Paseková a Jiří Prokop.

Výsledky voleb do školské rady za pedagogické pracovníky:

Voleb se zúčastnilo 46 oprávněných voličů, tj. 92% z celkového počtu 50 oprávněných voličů.

Členy školské rady za pedagogické pracovníky při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 byli zvoleni:

Mgr. Zbyněk Velčovský a Mgr. Jana Herecová.

Členy školské rady za zřizovatele při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 byli jmenováni:

Mgr. Natália Toflová a Bc. Renata Hrstková

Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování;
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
 • schvaluje školní řád;
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozborům hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
 • projednává inspekční zprávy ČŠI;
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy;
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Informace školské rady

 • Zápis z jednání školské rady – leden 2018
 • V rámci volby členů do školské rady pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 byli zvoleni za pedagogické pracovníky školy Mgr. Zbyněk Velčovský a Mgr. Ludmila Stuchlíková a za zákonné zástupce žáků naší školy Bc. Lenka Paseková a Mgr. Eva Bartozelová.Všem zvoleným blahopřejeme.Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady – ZDE.