Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Školská rada

Školská rada má 6 členů. 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci, 2 členy pedagogičtí pracovníci a 2 členy jmenuje zřizovatel. Funkční období rady jsou 3 roky.
Jednací řád Školské rady při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Složení školské rady:

Předseda školské rady:

 • Mgr. Zbyněk Velčovský (za pedagogy) zbynek.velcovsky@sestka-fm.cz

Místopředsedkyně školské rady:

 • Mgr. et Mgr. Eva Bartozelová (za rodiče)

Členové školské rady:

 • Bc. Renata Hrstková (za zřizovatele)
 • Bc. Lenka Paseková (za rodiče)
 • Mgr. Ludmila Stuchlíková (za pedagogy)
 • Mgr. et Mgr. Kristýna Šircová (za zřizovatele)

Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování;
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
 • schvaluje školní řád;
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozborům hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
 • projednává inspekční zprávy ČŠI;
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy;
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Informace školské rady

 • Zápis z jednání školské rady – leden 2018
 • V rámci volby členů do školské rady pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 byli zvoleni za pedagogické pracovníky školy Mgr. Zbyněk Velčovský a Mgr. Ludmila Stuchlíková a za zákonné zástupce žáků naší školy Bc. Lenka Paseková a Mgr. Eva Bartozelová.Všem zvoleným blahopřejeme.

  Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady – ZDE.