Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Metodik primární prevence

Mgr. Daniel Moškoř

Konzultace: po předchozí domluvě

Kontakt: 

tel. 558 443 117

email: daniel.moskor@sestka-fm.cz

Rozsah činnosti školního metodika prevence zahrnuje zejména tyto oblasti:

  • Tvorba a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky školy
  • Spolupráce s výchovným poradcem, školním psychologem a zejména třídními učiteli při zachycování varovných signálů sociálně patologického chování žáků
  • Koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci šikany, kyberšikany, závislostí, násilí, vandalismu, rasismu, sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • Koordinace spolupráce školy s odbornými pracovišti nebo orgány státní správy při výskytu sociálně patologických jevů
  • Zajišťování a předávání odborných informací a nabídek programů
  • Jednání se zákonnými zástupci žáka a návrhy na svolání výchovných komisí dle pravidel Školního krizového plánu

Spolupráce s organizacemi:

  • Pedagogicko-psychologická poradna
  • Středisko výchovné péče
  • Orgány péče o dítě (OSPOD)
  • Policie ČR