Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen zákonný zástupce žáka: žák není vpuštěn do budovy školy

Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka: tuto skutečnost pracovník školy oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole: neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

  • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

  • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy jsou využity ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

 

  • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

 

  • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

 

  • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

 

  • Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.