Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

COVID-19

Informace k nošení roušek a respirátorů od 25. 2. 2021

1. Všem osobám se od 25. 2. nařizuje mít ve všech

 • vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
 • ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry,

na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

2. Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

3. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. V mimořádném opatření sice nejsou výslovně zmíněny v tomto kontextu mateřské školy („aby dítě vidělo na ústa učitele“), ale podle našeho názoru se tato výjimka vztahuje i na ně.

4. Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.

5. V prostředcích veřejné dopravy a v čekárně/nástupišti atd. mají od 25. února mladiství od 2 do 15 let povinnost nosit stejný ochranný prostředek jako je uvedený v bodě 1. Starší osoba musí v prostředích veřejné dopravy nosit od 25. února (bez přechodné období v bodě 4.) respirátor nebo obdobný prostředek FFP 2 nebo dvě zdravotnické roušky přes sebe.

6.  Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření tyto osoby

 • děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
 • děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
 • děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • strávníky školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

Ostatní podmínky pro nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu a další výjimky z této povinnosti stanoví dané mimořádné opatření.

—————————————————————————————-

COVID-19 (18. 9. 2020) – nošení roušek na 2. stupni i v učebnách

 • Pro 2. stupeň základních škol se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
 • Pro 1. stupeň základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).

COVID-19 (4. 9. 2020)

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace vydal ředitel školy dne 4. 9. 2020 následující doporučení:

 • všichni žáci a zaměstnanci školy mají od 7. 9. 2020 doporučeno nošení roušky  v prostorách před školní jídelnou, ve školní jídelně (mimo dobu konzumace) a v prostorách před školním bufítkem,
 • všichni žáci a zaměstnanci školy mají doporučeno do školy nosit v igelitovém sáčku minimálně jednu roušku.

—————————————————————————————-

Nástup žáků od 1. září – otázky a odpovědi:

Kdy začne vyučování a je výuka povinná?
Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v úterý 1. září 2020. Výuka je pro žáky od tohoto data povinná.

Bude regulován vstup do školní budovy?
Ne, žáci i doprovod se mohou před školou pohybovat volně. Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách. Od žáků se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

Musí se nosit povinně roušky?
Pouze v případě vyhlášení duhého (oranžového) stupně na takzvaném semaforu. Povinné budou v tomto případě ve vnitřních prostorách školy, tedy na chodbách, na toaletách a ve školní jídelně.

Zpřísní se hygienické předpisy?
Ve všech učebnách školy, na toaletách a u tělocvičen bude umístěna dezinfekce. Žáci si budou opakovaně mýt ruce. Zavádějí se přísná pravidla pro úklid vnitřních prostor školní budovy. Bude zajištěno bezpečné osoušení rukou.

Jak bude organizován provoz školní jídelny a družiny?
Ano, ale budou fungovat s jistými omezeními podle vývoje epidemiologické situace.

Budou fungovat kroužky a soutěže, ozdravné a adaptační pobyty a zimní výcvikový kurz?
Kroužky budou za zpřísněných hygienických podmínek fungovat. Naopak se nedoporučují hromadné kulturní a sportovní akce. Pořadatelé soutěží a přehlídek by je měli posunout na jarní měsíce roku 2021 a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci. Totéž platí pro školní výlety, ozdravné pobyty a zimní výcvikový kurz. Adaptační pobyt žáků 6,. tříd se v letošním roce konat nebudou. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou ministerstvem školství vyhlášeny. 

Pokud dítě bude jevit příznaky onemocnění covid-19, jak se škola zachová?
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud dítě během vyučování začne kašlat a nebude se cítit dobře, zaměstnanec školy ho ihned izoluje a zkontaktuje rodiče. Ti pak zkontaktují praktického lékaře, který určí další postup.

Co bude následovat po podezření na nákazu covid-19?
Praktický lékař může nechat dítě doma na pozorování, nebo ho poslat na PCR test. V případě pozitivity kontaktuje příslušného hygienika, jenž učiní epidemiologické šetření ve škole. Je-li dítě bezpříznakové nebo má mírný průběh nemoci, po 10denní karanténě se může vrátit zpět do školy.

Prokáže-li se pozitivní test na koronavirus, zavře se celá škola?
Rozhodne o tom krajský hygienik. Počítá se spíš s karanténou pro úzký okruh kontaktů nakaženého žáka, eventuálně pro jednu třídu. Škola se řídí podle semaforu ministerstva zdravotnictví. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření. 

Kdy se přechází na distanční výuku?
Bude-li v části školy (jedné či několika třídách) vyhlášena karanténa, automaticky se v ní přechází na distanční výuku podle pravidel novely školského zákona. Bude povinná, a pokud se jí žák nezúčastní, musí být řádně omluven. 

Používám cookies pro personalizaci obsahu a analýzů provozu webu. View more
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://web.sestka-fm.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Údajé o Vás sdílíme s Google Analytikou.

Save settings
Cookies settings