Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 558 443 111

Nadcházející akce

COVID-19

COVID-19 (18. 9. 2020) – nošení roušek na 2. stupni i v učebnách

  • Pro 2. stupeň základních škol se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
  • Pro 1. stupeň základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).

COVID-19 (4. 9. 2020)

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace vydal ředitel školy dne 4. 9. 2020 následující doporučení:

  • všichni žáci a zaměstnanci školy mají od 7. 9. 2020 doporučeno nošení roušky  v prostorách před školní jídelnou, ve školní jídelně (mimo dobu konzumace) a v prostorách před školním bufítkem,
  • všichni žáci a zaměstnanci školy mají doporučeno do školy nosit v igelitovém sáčku minimálně jednu roušku.

—————————————————————————————-

Nástup žáků od 1. září – otázky a odpovědi:

Kdy začne vyučování a je výuka povinná?
Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v úterý 1. září 2020. Výuka je pro žáky od tohoto data povinná.

Bude regulován vstup do školní budovy?
Ne, žáci i doprovod se mohou před školou pohybovat volně. Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách. Od žáků se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

Musí se nosit povinně roušky?
Pouze v případě vyhlášení duhého (oranžového) stupně na takzvaném semaforu. Povinné budou v tomto případě ve vnitřních prostorách školy, tedy na chodbách, na toaletách a ve školní jídelně.

Zpřísní se hygienické předpisy?
Ve všech učebnách školy, na toaletách a u tělocvičen bude umístěna dezinfekce. Žáci si budou opakovaně mýt ruce. Zavádějí se přísná pravidla pro úklid vnitřních prostor školní budovy. Bude zajištěno bezpečné osoušení rukou.

Jak bude organizován provoz školní jídelny a družiny?
Ano, ale budou fungovat s jistými omezeními podle vývoje epidemiologické situace.

Budou fungovat kroužky a soutěže, ozdravné a adaptační pobyty a zimní výcvikový kurz?
Kroužky budou za zpřísněných hygienických podmínek fungovat. Naopak se nedoporučují hromadné kulturní a sportovní akce. Pořadatelé soutěží a přehlídek by je měli posunout na jarní měsíce roku 2021 a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci. Totéž platí pro školní výlety, ozdravné pobyty a zimní výcvikový kurz. Adaptační pobyt žáků 6,. tříd se v letošním roce konat nebudou. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou ministerstvem školství vyhlášeny. 

Pokud dítě bude jevit příznaky onemocnění covid-19, jak se škola zachová?
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud dítě během vyučování začne kašlat a nebude se cítit dobře, zaměstnanec školy ho ihned izoluje a zkontaktuje rodiče. Ti pak zkontaktují praktického lékaře, který určí další postup.

Co bude následovat po podezření na nákazu covid-19?
Praktický lékař může nechat dítě doma na pozorování, nebo ho poslat na PCR test. V případě pozitivity kontaktuje příslušného hygienika, jenž učiní epidemiologické šetření ve škole. Je-li dítě bezpříznakové nebo má mírný průběh nemoci, po 10denní karanténě se může vrátit zpět do školy.

Prokáže-li se pozitivní test na koronavirus, zavře se celá škola?
Rozhodne o tom krajský hygienik. Počítá se spíš s karanténou pro úzký okruh kontaktů nakaženého žáka, eventuálně pro jednu třídu. Škola se řídí podle semaforu ministerstva zdravotnictví. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření. 

Kdy se přechází na distanční výuku?
Bude-li v části školy (jedné či několika třídách) vyhlášena karanténa, automaticky se v ní přechází na distanční výuku podle pravidel novely školského zákona. Bude povinná, a pokud se jí žák nezúčastní, musí být řádně omluven.